ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied voorwaarden

1.1.  Guillaume Delfosse handelend onder de commerciële benaming “BOÎTE” met exploitatiezetel te 8790 Waregem, Desselgemseweg 88, België, BTW BE-0539.789.360, RPR Gent, afdeling Kortrijk (hierna genoemd “BOÎTE”) is een cateringbedrijf dat berust op zero waste en convenience en houdt eraan om te verkopen zowel aan consumenten als aan professionelen.

1.2. Alle commerciële relaties tussen BOÎTE en de klant, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van BOÎTE; (ii) de door de klant geplaatste bestelling via de website resp. email (desgevallend); (iii) deze algemene voorwaarden (hierna “Voorwaarde(n)”); (iv) het Belgisch recht.

1.3. Door het plaatsen van een bestelling of ondertekening van de Voorwaarden, erkent de klant kennis genomen te hebben van deze Voorwaarden en deze te aanvaarden. De Voorwaarden hebben steeds voorrang op die van de klant, zelfs indien laatstgenoemde bepalen dat zij als enige gelden.

1.4. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen van enig recht door BOÎTE, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot afstand van dat bepaalde recht.

1.5. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de geldigheid of toepasselijkheid van de andere clausules, en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid zullen BOÎTE en de klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Voorwaarden. Komen BOÎTE en de klant niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

1.6. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument-klant worden verleend krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.


2. Brochures, nieuwsbrieven, publicitaire aankondigingen

Brochures, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen, alsook alle vermeldingen op de website www.boitefood.be zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant.


3. Totstandkoming aankoop

3.1. Wanneer de klant een bestelling plaatst via e-mail dan wel via telefoon, komt de overeenkomst slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling door een persoon bevoegd om BOÎTE te verbinden dan wel door uitvoering ervan door BOÎTE.

3.2. Te allen tijde behoudt BOÎTE zich het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de klant, diens vennootschap, activiteiten of kredietwaardigheid, alvorens over te gaan tot aanvaarding van de bestelling. Bij gebreke aan medewerking hiervan door de klant, zal de bestelling worden geweigerd.


4. Annulering

4.1. Een aanvaarde bestelling kan door de klant slechts (geheel of gedeeltelijk) kosteloos geannuleerd worden tot maximum 7 kalenderdagen voor levering.

4.2. Indien de klant een bestelling annuleert (geheel of gedeeltelijk):
- 6 tot 4 kalenderdagen voor de levering van de bestelling, heeft BOÎTE het recht om een schadevergoeding aan te rekenen van 20 % van de prijs van de geannuleerde bestelling met een minimum van 35 euro, onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade.
- minder dan 4 kalenderdagen voor de levering van de bestelling, zal BOÎTE gerechtigd zijn de prijs van de geannuleerde bestelling integraal aan te rekenen aan de klant, onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade.

4.3. Een annulatie door de klant dient steeds op schriftelijke of elektronische wijze te gebeuren.

4.4. BOÎTE heeft tevens het recht om de bestelling te annuleren, wanneer zij hiertoe redenen ziet (bv. in het geval een bestelling is gebaseerd op foutieve informatie van de klant). Dergelijke annulatie zal geen aanleiding geven tot enige boete of schadevergoeding in hoofde van BOÎTE.


5. Prijs

5.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro inclusief administratiekosten, doch exclusief BTW en eventuele leverings- of verzendingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele kosten voor levering zullen steeds gescheiden worden vermeld.

5.2. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/ingrediënten, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, kosten van materialen en onderdelen, wisselkoersen en/of andere kosten is BOÎTE in geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.


6. Herroepingsrecht

6.1. De consument-klant geniet niet van een herroepingsrecht gezien de bestelling producten betreft met een beperkte houdbaarheidsdatum (cfr. artikel VI.53, 4° WER).

6.2. De professionele klant geniet evenmin van een herroepingsrecht.


7. Termijnen van levering

7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, streeft BOÎTE erna om te allen tijde de bestelling te leveren op de afgesproken leveringsdatum. Desalniettemin aanvaardt de klant dat deze termijn steeds bij benadering is.

7.2. Ingeval BOÎTE niet in de mogelijkheid is om de gecommuniceerde leveringsdatum na te leven, verbindt zij er zich toe om de klant hiervan zo snel mogelijk in kennis te stellen en trachten partijen samen tot een oplossing te komen.

7.3. In elk geval kan het overschrijden van voormelde termijn geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding en/of indeplaatsstelling ten laste van BOÎTE. Evenmin kan dit leiden tot een annulatie van de bestelling ten laste van BOÎTE. Evenzeer rechtvaardigt dit de niet-betaling of laattijdige betaling door de klant.

7.4. De voorziene leveringstermijnen vervallen automatisch, in geval:
- BOÎTE niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, specificaties en instructies van de klant;
- Van wijzigingen in de bestelling;
- Van overmacht en/of hardship, zoals omschreven in artikel 14.


8. Wijze van levering

AFHALING BIJ BOÎTE

8.1. Wanneer de klant opgeeft dat hij zelf de bestelling komt afhalen, wordt de bestelling – tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen – EX WORKS (Incoterms 2010) geleverd op de exploitatiezetel van BOÎTE. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot bestelling gaat bijgevolg over op het ogenblik dat de klant de levering afhaalt.

LEVERING

8.2. Wanneer de klant opteert voor de levering van de bestelling, wordt deze – tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen – DELIVERED AT PLACE (Incoterms 2010) geleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres dan wel op het door de klant verkozen afhaalpunt. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de bestelling gaat bijgevolg over op het ogenblik van de effectieve levering.

8.3. De manier waarop het transport plaatsvindt en op wie zij hiervoor beroep doet, wordt door BOÎTE zelf bepaald.

8.4. Bij afwezigheid van de klant bij levering op het door aangeduide leveringsadres, alsook wanneer de klant zijn bestelling niet afhaalt in het afhaalpunt, zal BOÎTE de klant contacteren en zullen partijen de nieuwe afspraken maken betreffende de levering van de bestelling.

8.5. Indien de klant (i) bij de levering de bestelling weigert, (ii) de bestelling, na hiertoe te zijn herinnerd, nog steeds niet afhaalt in het afhaalpunt of (iii) wanneer er geen nieuwe leveringsdatum wordt overeengekomen, zal de klant gehouden zijn om de volledige prijs van de bestelling aan BOÎTE te betalen, tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen en onverminderd het recht van BOÎTE op vergoeding van hogere bewezen schade.

8.6. Indien de klant ervoor opteert om de bestelling te laten leveren in een afhaalpunt zal de verpakking waarin de producten geleverd zijn, steeds voorzien zijn van een zegel. Zolang deze nog intact is, betreft dergelijk zegel een kwaliteitslabel dat aantoont dat de bestelling voldoet aan alle kwaliteitseisen van BOÎTE.


9. Zichtbare gebreken en klachten

ALGEMEEN

9.1. BOÎTE garandeert de kwaliteit en de versheid van haar producten tijdens een periode van 36 uur volgende op de effectieve levering van de producten, op voorwaarde dat de klant de producten in adequate omstandigheden en in hun oorspronkelijke verpakking (ongeopend) bewaart.

AFHALING BIJ BOÎTE EN LEVERING BIJ DE KLANT

9.2. De klant moet onmiddellijk na de levering een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op hoeveelheid en gewicht, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken. De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen 5 uur na levering schriftelijk aan BOÎTE te melden.

9.3. Indien geen klachten betreffende non-conformiteit en/of zichtbare gebreken worden meegedeeld binnen de vooropgestelde termijn, wordt de klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.

9.4. Na het constateren van enig gebrek is de klant verplicht om het gebruik van de producten onmiddellijk te staken, alsook de producten op een correcte manier te bewaren op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.
Ingeval BOÎTE de klant hiertoe verzoekt, dient de klant de gebrekkige producten terug te brengen naar BOÎTE zodoende BOÎTE de gebreken kan vaststellen de oorzaak ervan kan nagaan.

9.5. Elke aanspraak op vrijwaring voor non-conformiteit en/of zichtbare gebreken vervalt bij verwerking, verbruik of consumptie door de klant of ingeval van niet-correcte bewaring van de producten of schade veroorzaakt door overmacht/hardship.

9.6. De waarborgen die BOÎTE aan de klant aanbiedt, blijven naar eigen keuze en inzicht van BOÎTE beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging (ii) terugname van de betreffende producten, met creditering aan de klant.

9.7. Gezien de bestelling producten betreft, dewelke bestemd zijn voor consumptie binnen de 36 uur na levering dient de regeling betreffende verborgen gebreken hier buiten beschouwing gelaten te worden.

9.8. Elke klant is in elk geval gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

LEVERING IN AFHAALPUNT

9.9. Ingeval van levering in een afhaalpunt dient de klant onmiddellijk ter plaatse na te gaan of de op de verpakking geplaatste zegel nog intact is. Wanneer dit niet het geval zou zijn, dient de klant het afhaalpunt hiervan onmiddellijk in kennis stellen en heeft de klant de keuze om op eigen risico de bestelling alsnog te aanvaarden dan wel de bestelling te weigeren zonder enige vergoeding te verschuldigd te zijn aan BOÎTE. Kiest de klant om de bestelling alsnog te aanvaarden dan heeft hij geen enkel verhaalsrecht ten aanzien van BOÎTE wanneer zou blijken dat de bestelling niet-conform of gebrekkig is.

9.10. Ingeval de zegel wel intact is, zijn de artikelen 9.2 tot 9.8 integraal van toepassing.


10. Betaling

ALLE KLANTEN

10.1. Bestellingen door de klant dienen onmiddellijk bij levering betaald te worden en dit kan zowel cash als via overschrijving.

PROFESSIONELE KLANTEN

10.2. Professionele klanten hebben tevens de mogelijkheid om uitdrukkelijk te verzoeken om een factuur, dewelke vervolgens door de klant integraal dient betaald te worden via overschrijving binnen de 8 kalenderdagen volgende op factuurdatum en zonder korting op factuurdatum.

10.3. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 7 kalenderdagen volgend op de factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Dergelijk protest ontheft de klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

10.4. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

10.5. Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.


11. Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling

CONSUMENT-KLANTEN

11.1. Wanneer een consument-klant de bestelling niet onmiddellijk betaalt bij levering (cfr. artikel 10) zal BOÎTE gerechtigd zijn de bestelling niet aan de klant te overhandigen.

PROFESSIONELE KLANTEN

11.2. Ingeval van professionele klanten geldt dat voor elke factuur, die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest zal aangerekend worden van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met alle inningskosten van BOÎTE verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 25 euro (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van BOÎTE op vergoeding van hogere bewezen schade.

11.3. Ingeval van niet- of niet-tijdige betaling, behoudt BOÎTE zich te allen tijde het recht voor om elke levering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 4.2, lid 1 is verschuldigd.

11.4. Tevens zal de niet-betaling van rechtswege leiden tot de opeisbaarheid van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en zullen alle toegestane betalingsvoorwaarden evenmin onmiddellijk vervallen. Hetzelfde geldt ingeval van een dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding van de klant, staking van betaling, alsook elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant van rechtswege de opeisbaarheid mee.


12. Elektronische facturatie

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de (professionele) klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door BOÎTE, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.


13. Aansprakelijkheid

13.1. De aansprakelijkheid van BOÎTE is beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het factuurbedrag.

13.2. Tevens is BOÎTE in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden, of enige vervolgschade door deze producten veroorzaakt).

13.3. Het bestemmen van de producten door de klant of een door hem aangeduide derde gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant. BOÎTE kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.

13.4. De klant aanvaardt dat:
- BOÎTE er niet voor garant staat dat presentatie van de gerechten door de klant identiek zal zijn aan de presentatie door BOÎTE, zoals afgebeeld op de foto’s en/of handleiding;
- Er geen garantie kan gegeven worden dat alle producten (identiek) hetzelfde zijn gezien de producten natuurlijke producten en voeding betreffen.
- Wanneer hij BOÎTE niet in kennis heeft gesteld van enige allergieën, hij zelf de volledige verantwoordelijkheid draagt om te beoordelen of hij allergisch is aan een product of enig bestanddeel, dewelke deel uitmaakt van de bestelling, vooraleer over te gaan tot consumptie ervan.

13.5. De klant kan evenmin aanspraak maken op vrijwaring door BOÎTE voor:
- Schade veroorzaakt door foutieve, onvolledige of laattijdige gegevens en instructies afkomstig van de klant;
- Schade ontstaan door de verkeerde en/of onzorgvuldige opslag/bewaring van de producten door de klant, zoals, maar niet beperkt tot, bewaring in vochtige of te warme omstandigheden of bewaring in een plaats niet beschut tegen externe geuren;
- Het niet (langer) eetbaar/houdbaar zijn van de producten wanneer dit is toe te schrijven aan het feit dat de producten niet in hun oorspronkelijke verpakking zijn opgeslagen of bewaard;
- Schade toe te schrijven aan de consumptie/verbruik van de producten nadat 36 uur zijn verstreken sinds de levering;
- Schade of gebreken rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door het niet-naleven van deze voorwaarden, een fout of nalatigheid;
- Schade ontstaan aan de klant, derde partijen, de geleverde producten en/of goederen van de klant of derde partijen ten gevolge van het niet-naleven door de klant of een door hem aangestelde derde van de door BOÎTE voorziene handleiding bij de levering;
- Schade ontstaan door beweerde laattijdige levering door BOÎTE, inbegrepen bijkomende kosten die hieruit voor de klant zouden voortvloeien;
- Schade veroorzaakt door overmacht of hardship, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14.

13.6. De klant erkent dat:
- BOÎTE geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve deze die gelden in België op het moment van levering van de producten. BOÎTE kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook;
- BOÎTE de vereiste toelating heeft verkregen van het Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) aangaande de uitoefening van haar activiteiten.

13.7. De aansprakelijkheid van BOÎTE kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse klant van BOÎTE, niet door derden.


14. Overmacht/hardship

14.1. BOÎTE is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van BOÎTE de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, bederf van de producten door onvoorziene en/of andere weerschade, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen waarop BOÎTE beroep doet, dreiging of daden van terrorisme, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden).

14.2. Voormelde situaties geven BOÎTE het recht de herziening en/of schorsing te vragen van de aankoop door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.


15. Netting

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen BOÎTE en de (professionele) klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar.

16. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

16.1. Alle geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement waar BOÎTE haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij BOÎTE hiervan uitdrukkelijk afwijkt. Het Belgisch recht is van toepassing.

17. Taal
De oorspronkelijke taal van deze Voorwaarden is het Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de klant toe.